25.7 C
Județul Gorj
joi, iulie 25, 2024
- Advertisment -
AcasăSocialAngajări la Direcția de Evidență a Persoanelor

Angajări la Direcția de Evidență a Persoanelor

Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Stare Civilă. Probele se vor sustinute astfel: proba scrisă – 09.11.2020, orele 10:30, la sediul DPCLEP Tg-Jiu, iar interviul într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la proba  scrisă.

           Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 28 octombrie 2020. Dosarele se vor depune la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu şi vor cuprinde documentele prevăzute în Anunțul de concurs.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute de art.465, alin.(1)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dar și condiţii specifice conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice (litera g, alin.(1) din art. 465.): studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice, specializarea drept; cunoștințe de operare pe calculator (necesitate și nivel): dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective emise în condițiile legii, nivel mediu, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Bibliografia:

 1.    Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. 3. Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă;
 6. H.G nr.64/2011, actualizată, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

 

 

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

 1. Formular de înscriere conform anexei nr.3 din H.G. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare (se poate obţine de la Compartimentul Resurse Umane, contabilitate sau de pe pagina de internet a instituției, Concursuri angajari);
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. Copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
 6. Copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Declarația pe propia răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile pravăzute de legislația specifică.

 

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la sediul Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu, Compartimentul resurse umane, contabilitate.

Adeverinţele care atestă vechimea în muncă și care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr.2D din HG 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechime în specialitatea studiilor.

Similare:

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ULTIMA ORĂ

Recent Comments